ដើមឈើសន្តិភាព

ដើមឈើដែលបានចែកជូនសន្តិករក្នុងការបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោះស្រាយទំនាស់ខ្លះបានធំនិងផ្តល់ផលហើយ។ នេះលទ្ធផលនៃការដាំកូនឈើ។ ចុះការដាំសន្តិភាពរបស់សន្តិករម្នាក់ៗបានផលយ៉ាងណាហើយ? សន្តិករផ្តល់យោបល់ម្នាក់មួយមក។

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More