សេវាកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ និងមាតិកាមេរៀន ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨

ការអប់រំដើម្បីសន្តិភាព ផ្នែក “ក” ជំនាន់ទី១១( តម្លៃ ៣០០ដុល្លារ )

វគ្គសក្សា

វេនគ្រិស្តបរិស័ទ

វេនអន្តរជំនឿ

វគ្គទី១៖ ការបោះជំហានលើវិថីសន្តិភាព

២ ដល់៤ មករា

៩ ដល់១១ មករា

វគ្គទី២៖ ពីម្នាក់នៅក្នុងទំនាស់មកជាអ្នកគ្រប់គ្រងទំនាស់

៦ ដល់៨ កុម្ភៈ

១២ ដល់១៤ កុម្ភ៖

វគ្គទី៣៖ ការប្រើប្រាស់អំណាច

៣ ដល់៧ មីនា

១៣ ដល់១៥ មីនា

វគ្គទី៤៖ ជម្រើសល្អៗក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា

៣ ដល់៦ មេសា

២៤ ដល់២៧ មេសា

ការដោះស្រាយ និងបំប្លែងទំនាស់ ជំនាន់ទី១១ ( តម្លៃ ៣០០ដុល្លារ)

វគ្គសិក្សា

កាលបរិច្ឆេទ

Unit V     : Issue Identification & Analysis

16-18 January

Unit VI    : Resolution that fulfill needs

20-22 Februry

Unit VII   : Sustainable conflict resolution

20-22 March

Unit VIII  : Conciliation practice exam

07-11 May

ការផ្សះផ្សាគ្រួសារ ជំនាន់ទី៦ ( តម្លៃ ៣០០ដុល្លារ)

វគ្គសិក្សា

កាលបរិច្ឆេទ

Unit V    : Exploring healthy family relationships

23-25 January

Unit VI   : Understanding family conflict and violence

26-28 Februry

Unit VII  : Restoring relationships

27-29 March

Unit VIII : Conciliation practice exam

21-25 May

Application download  (RAR, 1.6 MB)

Other Service

សេវាកម្មរបស់អង្គការស្ពានសន្តិភាពៈ Peace Bridges Organization Services:
–       ការប្រឹក្សាយោបល់ –       Mediation
–       ការសម្រុះសម្រួលទំនាស់ –       Facilitation
–       ការសម្របសម្រួលការពិភាក្សា –       Advisory Services
–       វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញការគ្រប់គ្រងទំនាស់ –       conflict Management Skills
–       ការជួបពិភាក្សាជាឯកជនដោយរក្សាការសម្ងាត់ –       Confidential Interviews
–       វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញការងារកសាងសន្តិភាពនិងសម្រប សម្រួលទំាស់ថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រ –       Mediation and Peace education certificate programs

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More