ពេលវេលា ដកឃ្លា ឆ្លុះបញ្ចាំង និង រៀបចំខ្លួនសារជាថ្មី

១៣-១៧ មិថុនា ២០២២ ពេលវេលា ដកឃ្លា ឆ្លុះបញ្ចាំង និង រៀបចំខ្លួនសារជាថ្មី
13-17 June 2022 time to Retreat Reflect and Rebuild
អរគុណដល់ដៃគូរ សន្តិករ អ្នកដឹកនាំ អ្នកគាំទ្រ និង ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ដែលបាន ទំនុកចិត្ត ចូលរួម សហការ គាំទ្រ និង ឧបត្ថម្ភដល់ #អង្គការស្ពានសន្តិភាព

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More