អបអរសាទររុក្ខទិវានៅកម្ពុជា

ចំណាយពេលមួយនាទីតបស្នងទៅផែនដី ជាជំរកតែមួយរបស់យើង។ អបអរសាទររុក្ខទិវានៅកម្ពុជា។ ដើមឈើផ្តល់ការរស់នៅដល់គ្រប់ជិវិតនៅលើផែនដី។ ដើមឈើអាចរស់រានដោយមិនមានមនុស្ស តែមនុស្សមិនអាចរស់រានដោយគ្មានដើមឈើ និង ព្រៃព្រឹក្សាបានទេ។

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More