ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ (Love Pandemic)

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ (Love Pandemic)
អំណោយជាអាហារកញ្ចប់តូច១៣៥ជួយដល់សន្តិករអង្គការស្ពានសន្តិភាពដែលប៉ះពាល់ដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺកូវីឌ១៩។ សុំទោសមិនបានជូនទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែគឺសំរាប់អ្នកដែលខ្វះខាតបំផុត។ អរគុណដល់ TEAR Fund Australia និង Transformed Aid International (TAI) ដែលមានជួយផ្តល់អំណោយទាំងនេះ។

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More