ព័ត៌មាន

ពេលវេលា ដកឃ្លា ឆ្លុះបញ្ចាំង និង រៀបចំខ្លួនសារជាថ្មី

១៣-១៧ មិថុនា ២០២២ ពេលវេលា ដកឃ្លា ឆ្លុះបញ្ចាំង និង រៀបចំខ្លួនសារជាថ្មី #កសាងក្រុម #TeamBuilding #ភាពជាអ្នកដឹកនាំ #Leadership 13-17 June 2022 time to Retreat Reflect and…

កិច្ចសហការ និង គំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិភាពសហគមន៍ ដោយ ស្រ្តីគំរោង #Ceeja

កិច្ចសហការ និង គំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិភាពសហគមន៍ ដោយ ស្រ្តីគំរោង #Ceeja #បណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឡង់កំពង់ធំ #ព្រៃសហគមន៍ក្បាលខ្លា #តំបន់អភិរក្សបឹងធំ បានរៀបចំ កម្មវិធី សិទ្ធិកុមារ…

កិច្ចសហការ និង គំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិភាពសហគមន៍ ដោយ ស្រ្តីគំរោង #Ceeja

កិច្ចសហការ និង គំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិភាពសហគមន៍ ដោយ ស្រ្តីគំរោង #Ceeja ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ស្ត្រី #ស៊ីចា…

ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និង រៀនសូត្រ រវាងអ្នកដឹកនាំ

#ការរួបរួម #ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និង រៀនសូត្រ រវាងអ្នកដឹកនាំ ថ្ងៃទី ១-៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ កម្មវិធី #វេទិកាពង្រឹងចំណេះនិងជំនាញអ្នកដឹកនាំ លើប្រធានបទ…

បេសកកម្ម១៨០០គីឡូមែត្រ

#បេសកកម្ម១៨០០គីឡូមែត្រ (មកដល់ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ ជុំទី២) វគ្គកសាងសន្តិភាព និង ថែរក្សាស្នាព្រះហស្តព្រះ សម្រាប់ក្រុមជំនុំ និង ដៃគូគ្រីស្ទបរិស័ទនៅខេត្តក្រចេះ រតនគិរី…

អបអរសាទរទិវាសិទ្ធិកុមារ

អបអរសាទរ #ទិវាសិទ្ធិកុមារ ១ មិថុនា ២០២២ #គោរពសិទ្ធិនិងការពារកុមារចាប់ផ្តើមពីខ្ញុំ #គំនិតផ្តួចផ្តើមកសាងសន្តិភាពសហគមន៍ ថ្ងៃទី១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមការសហការ…

អបអរសាទរទិវាសិទ្ធិកុមារ

អបអរសាទរ #ទិវាសិទ្ធិកុមារ #គំនិតផ្តួចផ្តើមកសាងសន្តិភាពសហគមន៍ #គំរោងគាំទ្រស្រ្តីចូលរួមកិច្ចការការពារធនធាននិងសហគមន៍ ថ្ងៃទី១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមការសហការ…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More