ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ (Love Pandemic)
អំណោយជាអាហារកញ្ចប់តូច១៣៥ជួយដល់សន្តិករអង្គការស្ពានសន្តិភាពដែលប៉ះពាល់ដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺកូវីឌ១៩។ សុំទោសមិនបានជូនទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែគឺសំរាប់អ្នកដែលខ្វះខាតបំផុត។ អរគុណដល់ TEAR Fund Australia និង Transformed Aid International (TAI) ដែលមានជួយផ្តល់អំណោយទាំងនេះ។

donation.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More