ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និង រៀនសូត្រ រវាងអ្នកដឹកនាំ

#ការរួបរួម #ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និង រៀនសូត្រ រវាងអ្នកដឹកនាំ ថ្ងៃទី ១-៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ កម្មវិធី #វេទិកាពង្រឹងចំណេះនិងជំនាញអ្នកដឹកនាំ លើប្រធានបទ ការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ យុត្តិធម៌សង្គម បរិស្ថាន និង យេនឌឺ តាមបែបព្រះគម្ពីរ។ អ្នកចូលរួម២៥នាក់ (ស្រ្តី ៦នាក់) មកពីអង្គការអន្តរជាតិ និង ក្នុងស្រុកមានជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទ និង អ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំ និកាយ និងសាលាព្រះគម្ពីរ។

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More