កិច្ចសហការ និង គំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិភាពសហគមន៍ ដោយ ស្រ្តីគំរោង #Ceeja

កិច្ចសហការ និង គំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិភាពសហគមន៍ ដោយ ស្រ្តីគំរោង #Ceeja ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ស្ត្រី #ស៊ីចា ៨នាក់សហការជាមួយគ្រូនៅសាលាបឋមសិក្សាម្លូរព្រៃ១បានប្រារព្ធកម្មវិធីជាមួយកុមារចំនួន២៣៥នាក់ និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ១០នាក់ ក្នុងប្រធានបទការពារនិងគោរពសិទ្ធិកុមារចាប់ផ្តើមពីខ្ញុំ ដើម្បីបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើកុមារ លុបបំបាត់ការរើសអើងចំពោះកុមារ កុមារគឺជាកោសិការរបស់ជាតិ កុមារល្អ យុវជនល្អ សង្គមល្អ នៅសាលាបឋមសិក្សាម្លូរព្រៃ១។ក្នុងចំនួន សរុប២៥៣នាក់ ស្រី ចំនួន១៣៩នាក់។

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More