កិច្ចសហការ និង គំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិភាពសហគមន៍ ដោយ ស្រ្តីគំរោង #Ceeja

កិច្ចសហការ និង គំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិភាពសហគមន៍ ដោយ ស្រ្តីគំរោង #Ceeja #បណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឡង់កំពង់ធំ #ព្រៃសហគមន៍ក្បាលខ្លា #តំបន់អភិរក្សបឹងធំ បានរៀបចំ កម្មវិធី សិទ្ធិកុមារ នៅសហគមន៍ក្បាលខ្លា ខេត្តកំពង់ធំ។
ប្រធានបទ÷ “គោរពសិទ្ធិ និង ការពារកុមារចាប់ផ្តើមពីខ្ញុំ”
អ្នកចូលរួម១៥៧នាក់÷កុមារ៨២នាក់ កុមារា៤៤នាក់ ឪពុកម្តាយ៧៥នាក់ ស្រ្តី ៤៥នាក់ នៅទីស្នាក់ការបឹងធំ ឃុំសណ្តាន់ ស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ។

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More