អបអរសាទរទិវាសិទ្ធិកុមារ

ថ្ងៃទី១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមការសហការ #ស្រ្តីគំរោងស៊ីចា ជំនាន់ទី១ ទី២ និង ទី៣ សហការ ជាមួយបណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ ខេត្តក្រចេះ ប្រារព្ធ ទិវាសិទ្ធិកុមារ នៅភូមិវឌ្ឍន: ឃំុវឌ្ឍន: ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ។ អ្នកចូលរួមមានចំនួន៩៣នាក់ ÷ ប៉ូលីស កិច្ចការនារីឃុំ មេឃុំ គ្រូបង្រៀន មាតាបិតា និង កុមារ សរុប ៩៣ នាក់ ( កុមារ ៥៣)។

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More