ព័ត៌មាន

CEEJAGroup3 Unit 4

#CEEJAGroup3 Unit 4 លើកកម្ពស់ស្រ្តីក្នុងកិច្ចការសហគមន៍ និង ការពារធនធានធម្មជាតិ ៤-៧ មិនា ឆ្នាំ ២០២២ អបអរសាទរស្រ្តីៗគម្រោង #CEEJA ក្រុមទី៣ ចំនួន ២៤រូប មកពី #បណ្តាញសហគមន៍ព្រៃព្រះរកា (ខេត្តព្រះវិហារ) #បណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ (ខេត្តព្រះវិហា រ កំពង់ធំ ក្រចេះ និង ស្ទឹងត្រែង) ដែលបញ្ចប់ដោយជោគជ័យវគ្កកសាងសន្តិភាពមូលដ្ឋាន រយះពេល៤ខែកន្លងមកនេះ។

CEEJAPlusVB unit 3

កាលពីថ្ងៃទី ២២-២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ 2022 អង្គការស្ពានសន្តិភាពបានផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល មេរៀនទី ៣ មូលដ្ឋានកសាងសន្តិភាព និង ដោះស្រាយទំនាស់អហិង្សា ដល់អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ មកពី ព្រៃព្រះរកា ព្រៃឡង់ តំបន់អភិរក្សបឹងធំ និង ភ្នំត្នោត មកពីខេត្ត ខេត្តកំពង់ធំ ព្រះវិហារ ស្ទឹងត្រែង និង ក្រចេះ។ អ្នកចូលរួមចំនួន ១៩ នាក់ ស្ត្រី 10 នាក់ ជនជាតិកួយ 4នាក់ បុរសពិការ1នាក់។ អ្នកចូលរួមមកពីជំនឿ ព្រះពុទ្ធសាសនា គ្រីស្ទាន អ្នកជឿលើលោករក្សអ្នកតា។

កម្មវិធីអ្នកដឹកនាំដែលនាំការផ្លាស់ប្រែ

កិច្ចសហការរវាង #អង្គការស្ពានសន្តិភាព #សាលាទ្រូវីសិនអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា បណ្តុះបណ្តាលទស្សន:ទានភាពជាអ្នកដឹកដែលនាំការផ្លាស់ប្រែ

ចូលរួមបុណ្យខួប២២ឆ្នាំ និងកិច្ចប្រជុំដៃគូ #ព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុក្ខាវ័ន ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ថ្ងៃទី៥-៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ #អង្គការស្ពានសន្តិភាព ចូលរួមបុណ្យខួប២២ឆ្នាំ និងកិច្ចប្រជុំដៃគូ #ព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុក្ខាវ័ន ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ជាមួយដៃគូរួមជំនឿ #Danmission #DOVE #MicahCambodia #MCC #ថែរក្សាស្នាព្រះហស្នព្រះ #ផ្សះផ្សាមនុស្សនិងផែនដី

Peace Bridges Impact

In his previous position as director of a Cambodian education institute, Mr. San mainstreamed many of the Peace Bridges lessons into the programs. He also sent several of his staff to Peace Bridges. He incorporates lessons from Peace Bridges with his staff devotions to teach about managing emotions and working collaboratively. He tries to connect faith with peacebuilding.Read more…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More