ព័ត៌មាន

យុទ្ធនាការ ថ្ងៃទី ៧ ការពារស្រ្តីពីអំពើហិង្សា ការជួញដូរ និង កេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ

យុទ្ធនាការ ថ្ងៃទី ការពារស្រ្តីពីអំពើហិង្សា ការជួញដូរ និង កេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទ។ #16Days #16DaysCampaign #MoWA

ដោះលែងសត្វព្រាបដើម្បី សេរីភាព និង សេចក្តីសុខសាន្ត កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនានិងសហការអន្តរជំនឿ/សាសនាបៃតង

ដោះលែងសត្វព្រាបដើម្បី សេរីភាព និង សេចក្តីសុខសាន្ត កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនានិងសហការអន្តរជំនឿ/សាសនាបៃតង ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021 សណ្ឋាគារហាម៉ាវ៉ារី ភ្នំពេញ ក្រោមកិច្ចសហការ និង ការចូលរួមឧបត្ថមដោយ #Danmission #TEARAUSTRALIA #TAI #GlobalGiving #CLO #WorldRenew #WorldViosionCambodia #DOVE សូមរង់ចាំព័ត៌មានបន្ត និង លំអិត Green Interfaith Dialogue and Cooperation 30 November 2021 Hamawary Hotel Phnom Pehn Stay tuned for more

កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនានិងសហការអន្តរជំនឿ/សាសនាបៃតង

កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនានិងសហការអន្តរជំនឿ/សាសនាបៃតង ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021 សណ្ឋាគារហ៊ីម៉ាវ៉ារី ភ្នំពេញ ក្រោមកិច្ចសហការ និង ការចូលរួមឧបត្ថម្ភដោយ #Danmission #TEARAUSTRALIA #TAI #GlobalGiving #CLO #WorldRenew #WorldViosionCambodia #DOVE សូមរង់ចាំព័ត៌មានបន្ត និង លំអិត

សុំអញ្ជើញសន្តិករ និង ដៃគូរទាំងអស់ចូលរួមយុទ្ធនាការ បញ្ឈប់ហិង្សា និង ការរំលោភបំពានគ្រប់ទំរង់ លើស្រ្តី និង កុមារ

សុំអញ្ជើញសន្តិករ និង ដៃគូរទាំងអស់ចូលរួមយុទ្ធនាការ បញ្ឈប់ហិង្សា និង ការរំលោភបំពានគ្រប់ទំរង់ លើស្រ្តី និង កុមារ។

កិច្ចប្រជុំស្រ្តីនិងកិច្ចការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ

កិច្ចប្រជុំស្រ្តីនិងកិច្ចការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ថ្ងៃទី ១០-១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងបរិបទ កូវីឌ១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាពបានរៀបចំជំនួបក្រុមស្រ្តីគម្រោង#យុត្តិធម៌បរិស្ថានដើម្បីទាំងអស់គ្នា #CEEJA មកពីជុំវិញ #ព្រៃព្រះរកា និង #ព្រៃឡង់ សរុបចំនួន ៤២ នាក់ និងសមាជិកសហគមន៍ដៃគូអង្គការស្ពានសន្តិភាពមួយចំនួនទៀត។ ប្រធានបទរយៈពេល២ថ្ងៃរួមមាន ១. ការស្វាគមន៍និងគោលបំណង (លោក ស៊ុម ច័ន្ទមុនី នាយកអង្គការស្ពានសន្តិភាព) ២. សេចក្តីជំនឿ និង សុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្ត (ព្រះតេជគុណ ព្រះបញ្ញាមុនីញាណ ហាក់ សៀងហៃ) ៣. ស្រ្តី និង…

Peace Bridges Impact

In his previous position as director of a Cambodian education institute, Mr. San mainstreamed many of the Peace Bridges lessons into the programs. He also sent several of his staff to Peace Bridges. He incorporates lessons from Peace Bridges with his staff devotions to teach about managing emotions and working collaboratively. He tries to connect faith with peacebuilding.Read more…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More