ព័ត៌មាន

អបអរសាទររុក្ខទិវានៅកម្ពុជា

ចំណាយពេលមួយនាទីតបស្នងទៅផែនដី ជាជំរកតែមួយរបស់យើង។ អបអរសាទររុក្ខទិវានៅកម្ពុជា។ ដើមឈើផ្តល់ការរស់នៅដល់គ្រប់ជិវិតនៅលើផែនដី។ ដើមឈើអាចរស់រានដោយមិនមានមនុស្ស តែមនុស្សមិនអាចរស់រានដោយគ្មានដើមឈើ និង ព្រៃព្រឹក្សាបានទេ។

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ (Love Pandemic) អំណោយជាអាហារកញ្ចប់តូច១៣៥ជួយដល់សន្តិករអង្គការស្ពានសន្តិភាពដែលប៉ះពាល់ដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺកូវីឌ១៩។ សុំទោសមិនបានជូនទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែគឺសំរាប់អ្នកដែលខ្វះខាតបំផុត។ អរគុណដល់ TEAR Fund Australia និង Transformed Aid International (TAI) ដែលមានជួយផ្តល់អំណោយទាំងនេះ។ donation.

ដើមឈើសន្តិភាព

ដើមឈើដែលបានចែកជូនសន្តិករក្នុងការបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោះស្រាយទំនាស់ខ្លះបានធំនិងផ្តល់ផលហើយ។ នេះលទ្ធផលនៃការដាំកូនឈើ។ ចុះការដាំសន្តិភាពរបស់សន្តិករម្នាក់ៗបានផលយ៉ាងណាហើយ? សន្តិករផ្តល់យោបល់ម្នាក់មួយមក។

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ (Love Pandemic)

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ (Love Pandemic) អំណោយជាអាហារកញ្ចប់តូច១៣៥ជួយដល់សន្តិករអង្គការស្ពានសន្តិភាពដែលប៉ះពាល់ដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺកូវីឌ១៩។ សុំទោសមិនបានជូនទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែគឺសំរាប់អ្នកដែលខ្វះខាតបំផុត។ អរគុណដល់ TEAR Fund Australia និង Transformed Aid International (TAI) ដែលមានជួយផ្តល់អំណោយទាំងនេះ។

អបអរសាទរទិវាផែនដី

#អបអរសាទរទិវាផែនដី ។ តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីតបស្នងទៅផែនដីដែលទ្រទង់ជីវិត? អ្នកដឹងទេ ដើមឈើជួយអោយអ្នកមានខ្យល់ដកដង្ហើមល្អ? ដាំដើមឈើសង្រ្គោះផែនដី គឺសង្រ្គោះជិវិតអ្នក។

សេចក្តីអំពាវនាវការផ្តល់ឈាម

សេចក្តីអំពាវនាវការផ្តល់ឈាម មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរសៀមរាប បានអំពាវនាវរកអ្នកផ្តល់ឈាមដើម្បីសង្គ្រោះកុមារ។ សូមសន្តិករខេត្តសៀមរាបឆ្លើយតបតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន។ សន្តិករមានជំរើសខាងក្រោម ១) ផ្តល់ឈាមផ្ទាល់ខ្លួនបើមានសម្បទា គ្រូពេទ្យនឹងប្រាប់លោកអ្នក អ្នកមានសម្បទាអាចផ្តល់ឈាមបានរឺមិនបាន។ គ្រូពេទ្យនឹងមិនទទួលឈាមលោកអ្នកទេ បើមិនមានសម្បទាគ្រប់គ្រាន់។ ២) ផ្សព្វផ្សាយបន្តក្នុងគ្រួសារ កន្លែងធ្វើការ ព្រះវិហារ ក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីអោយមនុស្សផ្សេងៗបានទទួលដំណឹងនេះ

Peace Bridges Impact

In his previous position as director of a Cambodian education institute, Mr. San mainstreamed many of the Peace Bridges lessons into the programs. He also sent several of his staff to Peace Bridges. He incorporates lessons from Peace Bridges with his staff devotions to teach about managing emotions and working collaboratively. He tries to connect faith with peacebuilding.Read more…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More