សិក្សាព្រះគម្គីរក្រុមតូចសាឡូម ១០ មិនា ២០២០

សិក្សាព្រះគម្គីរក្រុមតូចសាឡូម ១០ មិនា ២០២០ គម្ពីរលូកា ជំពូក២ ទេវតាបានប្រាប់ទៅអ្នកគង្វាលចៀមពីដំណឹងល្អនៃការយាងមកនៃព្រះសង្រ្គោះ (នគរព្រះ) ក្នុងពេលសេ្តចនៃអាណាចក្ររ៉ូមបញ្ជាអោយមានការចុះបញ្ជី/ជំរឿន។
រាជអាណាចក្ររ៉ូមផ្តោតលើ
ការយកពន្ធដា
កែនទាហាន
កៀបសង្កត់ ធ្វើអោយមានការឈឺចាប់ ធ្វើអោយមានទាសករ និង អយុត្តិធ៌ម លើអ្នកក្រីក្រ
ការបង្ខំ និង ធ្វើអោយមានភាពភ័យខ្លាច
រី នរគរបស់ព្រះវិញ
សេចក្តីសង្រ្គោះ
សេចក្តីស្រលាញ់
សេរីភាពពីការជិះជាន់ និង ក្តីសង្ឃឹម
សេចក្តីអញ្ជើញដោយស្មគ្រចិត្ត
ការលួងលោមលើកទឹកចិត្ត
ព្រះគុណ និង ការលើកលែងទោស

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More