ទំនាក់ទំនង (+855)23 880-100|admin@peacebridges.net

ធនធាន

/ធនធាន
ធនធាន 2018-12-07T03:41:15+00:00

ធនធានសម្រាប់សន្តិភាព

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រនេះ យើងចង់បង្ហាញលោកអ្នកនូវធនធានដែលយើងកំពុងបង្កើតសម្រាប់សន្តិករសហគមន៍​ មានដូចជា​ឯកសារស្រាវជ្រាវ ដែលមានរាយឈ្មោះខាងក្រោម លោកអ្នកអាចស្វែងរកធនធានដែលយើងបង្កើតថ្មីៗនៅក្នុងនេះ ស្ពានសន្តិភាព ប្តេជ្ញាបង្កើតកម្មវិធី និងប្រគល់កម្មវិធីដើម្បីជួយអង្គការដៃគូទាំងអស់ និងសន្តិករសហគមន៍ទាំងអស់ចូលរួមធ្វើការ​ជាមួយការងារ ដោះស្រាយទំនាស់ក្នុងភាពច្នៃប្រឌិត និងស្ថាបនា។ បុគ្គលិករបស់យើងមកពីកន្លែង ផ្សេងៗ និងមកពីខេត្តផ្សេងៗគ្នា មានសាវតា ខុសៗគ្នា មានបទពិសោធន៍ខុសៗគ្នា ប៉ុន្តែយើងធ្វើ​ការជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងសន្តិភាពក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ៗ ហើយយើងក៏ធ្វើការ ជាមួយគ្នាដើម្បីសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ​យើងអាចជួយគ្នាទៅ វិញទៅមក ដោយមិនគ្រាន់តែបំពាក់បំប៉នអ្នកដែលធ្វើការជាមួយ​សន្តិភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែយើងលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យ ពួកគេធ្វើកិច្ចការនេះដោយខ្លួនឯងផងដែរ។

Explore Current Resources Available:

 The Family Violence Project

Physical, emotional, economic and sexual abuse destroy people’s lives, families, and the communities we live in. Peace Bridges is investigating ways we can equip peace builders to help their communities make a change by preventing and healing family violence. Follow the link to access these resources. For Christian Peacebuilders While committed to working for peace in Cambodia with people from all places and background, Peace Bridges also has a vision to provide resources specifically for Christians struggling to build peace. Follow the link to access these resources.

Other Materials: SAMPLE LESSONS & MATERIALS: Intercultural Peace Building: Building empathy for ourselves and others in times of conflict (Lesson Handouts) This lesson was a presentation at a peacebuilding conference held in Rome in February 2009.

 Building Peaceful Families – Workshop Workbook, .DOC format (or right click HERE to download as PDF)

External Evaluation (February 2009)

For a better glimpse at Peace Bridges’ programming and effectiveness, please take a look at our most recent external evaluation. It includes over 40 stories of significant change illustrating how peace education can impact our lives, from living peacefully with ourselves, our families, our communities, and institutions. Other Documents: 

1. Child Protection Policy

Peace Bridges (PB) is a peace building organization working to promote peace and harmony for individuals, families, communities and institutions. As such, we believe that all children have a right and need to be protected from sexual abuse, violence and exploitation. Futher, everyone shares responsibility for the care and protection of children.

The Family Violence Project

Physical, emotional, economic and sexual abuse destroy people’s lives, families, and the communities we live in. Peace Bridges is investigating ways we can equip peace builders to help their communities make a change by preventing and healing family violence. Follow the link to access these resources. For Christian Peacebuilders While committed to working for peace in Cambodia with people from all places and background, Peace Bridges also has a vision to provide resources specifically for Christians struggling to build peace. Follow the link to access these resources.

Other Materials: SAMPLE LESSONS & MATERIALS: Intercultural Peace BuildingBuilding empathy for ourselves and others in times of conflict (Lesson Handouts) This lesson was a presentation at a peacebuilding conference held in Rome in February 2009.

 Building Peaceful Families – Workshop Workbook, .DOC format (or right click HERE to download as PDF)

 External Evaluation (February 2009)

For a better glimpse at Peace Bridges’ programming and effectiveness, please take a look at our most recent external evaluation. It includes over 40 stories of significant change illustrating how peace education can impact our lives, from living peacefully with ourselves, our families, our communities, and institutions. Other Documents:  1. Child Protection Policy

Peace Bridges (PB) is a peace building organization working to promote peace and harmony for individuals, families, communities and institutions. As such, we believe that all children have a right and need to be protected from sexual abuse, violence and exploitation. Futher, everyone shares responsibility for the care and protection of children.