នៅសល់៨ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ត្រៀមខ្លួនចូលរួមអោយបានកុះករ។

នៅសល់៨ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ត្រៀមខ្លួនចូលរួមអោយបានកុះករ។ បើខ្មែរ៥លានចូលរួមទាំងអស់គ្នា យើងនឹងមានដើមឈើថ្មី៥លានដើមក្នុងព្រៃ ភូមិ និង ជុំវិញផ្ទះរបស់យើង។ សុំមើលការណែនាំក្នុងរូបភាព។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More