បុគ្គលិក អង្គការស្ពានសន្តិភាព រៀនសូត្រពីជំងឺ CoronaCovid19

១១ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ បុគ្គលិក #អង្គការស្ពានសន្តិភាព រៀនសូត្រពីជំងឺ #CoronaCovid19 ដើម្បីចូលរួមក្នុងការពារ និង ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះ។ សូុមអរគុណដៃគូរសុខភាព #បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺសុខមាលភាពគ្រួសារ ដែលបានបង្រៀនក្រុមការងារ #អង្គការស្ពានសន្តិភាព
#រក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណ និង #ពាក់ម៉ាស់ការពារត្រឹមត្រូវ។

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More