ទំនាក់ទំនង (+855)23 880-100|admin@peacebridges.net

៤-៥ កុម្ភ: ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព សហការជាមួយអង្គការម្ចាស់ជំនួយឌែនមីសិនបណ្តុះបណ្តាលរបៀបសន្ទនាអន្តរសាសនា

//៤-៥ កុម្ភ: ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព សហការជាមួយអង្គការម្ចាស់ជំនួយឌែនមីសិនបណ្តុះបណ្តាលរបៀបសន្ទនាអន្តរសាសនា

៤-៥ កុម្ភ: ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព សហការជាមួយអង្គការម្ចាស់ជំនួយឌែនមីសិនបណ្តុះបណ្តាលរបៀបសន្ទនាអន្តរសាសនា

៤-៥ កុម្ភ: ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព សហការជាមួយអង្គការម្ចាស់ជំនួយឌែនមីសិនបណ្តុះបណ្តាលរបៀបសន្ទនាអន្តរសាសនា លើកទីបី ដល់សិក្ខាកាម២០នាក់ (៨ជាស្រ្តី) ជាគ្រូបង្គោលមកពី អង្គការដៃគូរ #CLO #DOVE#MDI #ACT #WPM #GLOW #PBO #PNKS មកពីសាសនាធំៗបី ព្រះពុទ្ធសាសនា គ្រីស្ទាន និង មូស្លីម។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

2019-02-07T07:41:16+00:00