កម្មវិធីអន្តរជំនឿបៃតង នៅ មជ្ឈមណ្ឌលមេត្តាករុណា

ក្រោមកិច្ចសហការរវាង #អង្គការស្ពានសន្តិភាព ជាមួយ #Danmission និង #CLOសំរបសំរួលសិក្ខាសាលា #កម្មវិធីអន្តរជំនឿបៃតង នៅ #មជ្ឈមណ្ឌលមេត្តាករុណាខេត្តសៀមរាប ពីថ្ងៃទី៣-៤ តុលាឆ្នាំ។ អ្នកចូលរួម២៥នាក់/អង្គ (៩នាក់ជាស្រ្តី) មកពីជំនឿសាសនាផ្សេងៗគ្នា រួមមាន ព្រះសង្ឃ និង ពុទ្ធសាសនិក ម៉ូស្លីម និង គ្រីស្ទាន។ គោលបំណងសិក្ខាសាលា ១)យល់ដឹងពីអន្តរជំនឿ ២)តួនាទីសាសនាក្នុងការអភិរក្សថែតក្សាធនធានធម្មជាតិ។
នេះជារូបភាពខ្លះៗនៃសកម្មភាព។
#កម្មវិធីអន្តរជំនឿបៃតង

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More