ភាពជាអ្នកដឹកនាំ មេរៀនទី៥ គឺ “បង្វឹកដោះស្រាយទំនាស់”

ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ការបណ្តុះបណ្តាយទីជំរៅនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ មេរៀនទី៥ គឺ “បង្វឹកដោះស្រាយទំនាស់”។ ទំនាស់ជាផ្នែកមួយនៃជីវិត ទាំងផ្ទាល់ខ្លួន គ្រួសារ និង ការងារ។ អ្នកដឹកនាំត្រូវចេះប្រើប្រាស់ទំនាស់ជាឪកាស ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ និង ភាពរីកចំរើន។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More