ទំនាក់ទំនង (+855)23 880-100|admin@peacebridges.net

ភាពជាអ្នកដឹកនាំស៊ីជម្រៅគឺជាចំណងជើងសម្រាប់ការជួបជុំរយៈពេល១ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទរបស់យើង

//ភាពជាអ្នកដឹកនាំស៊ីជម្រៅគឺជាចំណងជើងសម្រាប់ការជួបជុំរយៈពេល១ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទរបស់យើង

ភាពជាអ្នកដឹកនាំស៊ីជម្រៅគឺជាចំណងជើងសម្រាប់ការជួបជុំរយៈពេល១ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទរបស់យើង

ភាពជាអ្នកដឹកនាំស៊ីជម្រៅគឺជាចំណងជើងសម្រាប់ការជួបជុំរយៈពេល១ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទរបស់យើង ។ លោក Craig Greenfield មកពីអង្គការបងធម៌ ជាអ្នកនាំយើងជជែកពិភាក្សាប្រធានបទខាងលើ ក្នុងគោលបំណងឲ្យមេដឹកនាំអង្គការ សង្គមស៊ីវីល ជាពិសេសក្រុមជំនុំទាំងអស់មើលឃើញរូបភាពធំដែលសង្គមត្រូវការតាមរយៈព្រះគម្ពីរ មីកា ៦:៨ ពីសេចក្តីសប្បុរស និងការបង្កើតនូវសង្គមមួយដែលមានយុត្តិធម៌ ។ អ្នកចូលរួមសរុបមាន ១៦នាក់ ស្រ្តី ៤នាក់ នៅការិយាល័យអង្គការស្ពានសន្តិភាព ។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

2019-03-13T02:01:56+00:00