ទំនាក់ទំនង (+855)23 880-100|admin@peacebridges.net

កម្មវិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សន្តិករ សន្តិការិនីដែលបានបញ្្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

//កម្មវិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សន្តិករ សន្តិការិនីដែលបានបញ្្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

កម្មវិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សន្តិករ សន្តិការិនីដែលបានបញ្្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

រសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះនៅអង្គការស្ពានសន្តិភាពបានប្រារព្ធពិធី
ប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សន្តិករ សន្តិការិនី ចំនួន២០នាក់ ស្រី១១នាក់ មកពីអង្គការ សមាគម ក្រុមជំនុំ(គ្រិស្តបរិស័ទ) ម៉ាស្ជិត(ខ្មែរឥស្លាម) និងពុទ្ធសាសនិកដែលបានបញ្ចប់”វគ្គការអប់រំដើម្បីសន្តិភាព” អន្តរជំនឿ ជំនាន់ទី១២ បានជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសជិតស្និទ្ធ និងរីករាយក្រៃលែង។

23755358_731916387008184_6165851095279084316_n 23795894_731916317008191_791442802125906450_n 23905434_731916183674871_5630345242901920270_n 23755578_731916160341540_5504067409911901661_n

2018-12-07T03:41:16+00:00