ផែនការឆ្លើយតបរបស់អង្គការស្ពានសន្តិភាពចំពោះមេរោគ កូវីដ-១៩

ដោយសាតែមានការផ្ទុះនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩នៅទូទាំងសកលលោក អង្គការស្ពានសន្តិភាពសូមគោរពនិងជម្រាបជូនដល់សន្តិករ/សិក្ខាកាម និងដៃគូរបស់ស្ពានសន្តិភាពទាំងអស់ថា ស្ពានសន្តិភាពបាននិងកំពុងរៀបចំវិធានការឆ្លើយតបចំពោះការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺCovid19 (Coronavirus)…

បុគ្គលិក អង្គការស្ពានសន្តិភាព រៀនសូត្រពីជំងឺ CoronaCovid19

១១ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ បុគ្គលិក #អង្គការស្ពានសន្តិភាព រៀនសូត្រពីជំងឺ #CoronaCovid19 ដើម្បីចូលរួមក្នុងការពារ និង ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះ។ សូុមអរគុណដៃគូរសុខភាព #បន្ទប់ពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺសុខមាលភាពគ្រួសារ ដែលបានបង្រៀនក្រុមការងារ…

សិក្សាព្រះគម្គីរក្រុមតូចសាឡូម ១០ មិនា ២០២០

សិក្សាព្រះគម្គីរក្រុមតូចសាឡូម ១០ មិនា ២០២០ គម្ពីរលូកា ជំពូក២ ទេវតាបានប្រាប់ទៅអ្នកគង្វាលចៀមពីដំណឹងល្អនៃការយាងមកនៃព្រះសង្រ្គោះ (នគរព្រះ) ក្នុងពេលសេ្តចនៃអាណាចក្ររ៉ូមបញ្ជាអោយមានការចុះបញ្ជី/ជំរឿន។ រាជអាណាចក្ររ៉ូមផ្តោតលើ ការយកពន្ធដា កែនទាហាន…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More