យើងដាំដើមឈើទៀតហើយ

តោះ! តោះ! ដល់ពេលយើងដាំដើមឈើទៀតហើយ
នៅស្រុកជ័យសែន ខេត្តព្រះវិហារ ថ្ងៃទី១២-១៥ កក្កដា ឆាប់ៗខាងមុខនេះ តើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅ?

តោះ! តោះ! ដល់ពេលយើងដាំដើមឈើទៀតហើយនៅស្រុកជ័យសែន ខេត្តព្រះវិហារ ថ្ងៃទី១២-១៥ កក្កដា ឆាប់ៗខាងមុខនេះ …

Posted by Peace Bridges Organization on Wednesday, June 19, 2019

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More