សេចក្តីអំពាវនាវការផ្តល់ឈាម

សេចក្តីអំពាវនាវការផ្តល់ឈាម
មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរសៀមរាប បានអំពាវនាវរកអ្នកផ្តល់ឈាមដើម្បីសង្គ្រោះកុមារ។ សូមសន្តិករខេត្តសៀមរាបឆ្លើយតបតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន។ សន្តិករមានជំរើសខាងក្រោម
១) ផ្តល់ឈាមផ្ទាល់ខ្លួនបើមានសម្បទា គ្រូពេទ្យនឹងប្រាប់លោកអ្នក អ្នកមានសម្បទាអាចផ្តល់ឈាមបានរឺមិនបាន។ គ្រូពេទ្យនឹងមិនទទួលឈាមលោកអ្នកទេ បើមិនមានសម្បទាគ្រប់គ្រាន់។
២) ផ្សព្វផ្សាយបន្តក្នុងគ្រួសារ កន្លែងធ្វើការ ព្រះវិហារ ក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីអោយមនុស្សផ្សេងៗបានទទួលដំណឹងនេះ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More