ទំនាក់ទំនង (+855)23 880-100|admin@peacebridges.net

អបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីពិភពលោក 8 មិនា ទី108

//អបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីពិភពលោក 8 មិនា ទី108

អបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីពិភពលោក 8 មិនា ទី108

អបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីពិភពលោក 8 មិនា ទី108
កំពង់ស្ពឺ ថ្ងៃទី 5-6 មីនា 2019 ផ្តល់វគ្គការអប់រំដើម្បីសន្តិភាព មេរៀន ទំនាក់ទំនងអហិង្សា បានបង្តើតឡើងដោយសហការ ស្ពានសន្តិភាពនិង អង្គការពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម ដល់គណៈកម្មការសមាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ភូមិ ចំនួន 18នាក់ ស្រី 5នាក់ បានប្រារពកម្មវិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិលើកទី108. នៅមានត

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

2019-03-13T01:48:39+00:00