អបអរសាទរទិវាផែនដី

#អបអរសាទរទិវាផែនដី ។ តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីតបស្នងទៅផែនដីដែលទ្រទង់ជីវិត? អ្នកដឹងទេ ដើមឈើជួយអោយអ្នកមានខ្យល់ដកដង្ហើមល្អ? ដាំដើមឈើសង្រ្គោះផែនដី គឺសង្រ្គោះជិវិតអ្នក។

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More