ផែនការសកម្មភាពរប់សអង្គការស្ពានសន្តិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០-២០២១​​

ជំរាបសួរ លោក លោកស្រី ជាសន្តិករ និង ដៃគូរ អង្គការស្ពានសន្តិភាពទាំងអស់។ សូុមអញ្ជើញលោក លោកស្រី ទស្សនា និង ស្តាប់ ពីផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០២០-២០២១ របស់អង្គការស្ពានសន្តិភាព។ សង្ឃឹមថាតាមរយ:កិច្ចសហការ និង ភាពជាដៃគូរនឹងមកនូវផ្លែផ្កា និង ការផ្លាស់ប្រែដល់សហគមន៍របស់យើង។

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More